1

1

1. Khi không có tiền, hãy cho đi sự chuyên cần, sự nghiệp, tiền tài tất sẽ đến, đây gọi là: Thiên Đạo Cần Mẫn – Đạo Trời Không Phụ Kẻ Siêng Năng.
2. Khi có tiền rồi, hãy cho đi tiền tài, như vậy người sẽ đến, đây gọi là: Tài Tan Nhân Tụ-Của Đi Người Tụ Họp.
3. Khi đã có người rồi, hãy cho đi yêu thương, sự nghiệp tất sẽ đến, đây gọi là: Bác Ái Lĩnh Chúng Sinh – Tình Thương Dẫn Dắt Lòng Người.
4. Sau khi sự nghiệp thành công rồi, hãy cho đi thật nhiều trí tuệ, tất niềm vui sẽ đến, đây gọi là: Đức Hành Thiên Hạ.
“Không cho đi, thì sẽ chẳng có được. Người cho đi mà không cần nhận lại đó là người giàu có nhất thế gian”
St.

Comments are closed.