1

1

1. Khi không có tiền, hãy cho đi sự chuyên cần, sự nghiệp, tiền tài tất sẽ đến, đây gọi là: Thiên Đạo Cần Mẫn – Đạo Trời Không Phụ Kẻ Siêng Năng.
2. Khi có tiền rồi, hãy cho đi tiền tài, như vậy người sẽ đến, đây gọi là: Tài Tan Nhân Tụ-Của Đi Người Tụ Họp.
3. Khi đã có người rồi, hãy cho đi yêu thương, sự nghiệp tất sẽ đến, đây gọi là: Bác Ái Lĩnh Chúng Sinh – Tình Thương Dẫn Dắt Lòng Người.
4. Sau khi sự nghiệp thành công rồi, hãy cho đi thật nhiều trí tuệ, tất niềm vui sẽ đến, đây gọi là: Đức Hành Thiên Hạ.
“Không cho đi, thì sẽ chẳng có được. Người cho đi mà không cần nhận lại đó là người giàu có nhất thế gian”
St.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *