Là những sinh vật ưa sống theo thói quen và thích đi những lối mòn

Là những sinh vật ưa sống theo thói quen và thích đi những lối mòn

Là những sinh vật ưa sống theo thói quen và thích đi những lối mòn, chúng ta luôn tìm cách bám lấy những gì mình hiểu rõ nhất. Sự phân định quan trọng nhất chi phối cuộc sống của chúng ta không phải là giữa cái thiện và cái ác, sự thật và không phải sự thật, mà là sự phân định nguyên thủy hơn: sự phân định thuộc về bản năng giữa cái quen thuộc và cái không quen thuộc. Chúng ta ứng xử với thế giới và với kẻ khác, chúng ta cấu trúc đời sống của mình và hình thành nên những cảm xúc của mình chủ yếu dựa trên đường phân định này. ”Quen thuộc “và “không quen thuộc”, “quê nhà” và “cõi người ta”, “chấp nhận” và “chối bỏ”- đây là những phạm trù cấu trúc nên thế giới tinh thần của chúng ta và nhào nặng đời sống của chúng ta.
Trích Costica Bradatan, Chết cho Tư tưởng, Trần Ngọc Hiếu dịch, Tr.93, Nxb Tri thức, 2017.

Comments are closed.