Nhà ở nội trú và nhà ăn cho học sinh xã Lâm Hóa ( Quảng Bình) đã hoàn thành

Nhà ở nội trú và nhà ăn cho học sinh xã Lâm Hóa ( Quảng Bình) đã hoàn thành

Nhà ở nội trú và nhà ăn cho học sinh xã Lâm Hóa ( Quảng Bình) đã hoàn thành. Được xây dựng bằng đóng góp của những người ủng hộ miền Trung qua Cơm Có Thịt. Đây là xã nghèo bị ảnh hưởng lũ lụt. Có nhà nội trú sẽ giảm thiểu nguy hiểm cho học sinh đi học mùa lũ. Trước nay thày cô giáo phải dùng xe máy đón học sinh từ bản đi học hàng ngày.

Comments are closed.