TRẬN CHIẾN TRUYỀN THÔNG

TRẬN CHIẾN TRUYỀN THÔNG

1  
TRẬN CHIẾN TRUYỀN THÔNG-KHÔNG ĐƠN GIẢN…!
Nghệ thuật truyền thông, cho dù thuộc lĩnh vực nào, ở đâu, nói hoạch toẹt ra, cũng là NGHỆ THUẬT ĐIỀU KHIỂN BẰNG PHƯƠNG PHÁP THÔNG TIN. Dựa trên hiểu biết về MÔI TRƯỜNG GIAO TIẾP, ĐIỀU KIỆN GIAO TIẾP, và TÂM LÝ QUẦN CHÚNG…, nó bao giờ cũng cần phải được thực hiện thành một CHIẾN DỊCH phối hợp nhiều hình thức với nhiều loại phương tiện khác nhau… trong một khoảng thời gian nhất định. Xét về hình thức, nghệ thuật truyền thông, chính là NGHỆ THUẬT DẪN CHUYỆN. Nhiệm vụ của nó là phải tạo ra (hoặc phải biết lợi dụng) những tình huống, những sự kiện, những hệ thống hình ảnh, biểu tượng và khái niệm… có khả năng khiến cho kẻ bàng quan nhất cũng phải chú ý, kẻ ngờ nghệch nhất cũng phải biết, kẻ ngu ngơ nhất cũng phải hiểu, kẻ u mê nhất cũng phải nhớ, kẻ đa nghi hay bạc nhược nhất cũng phải bị lôi cuốn, và KHI CẦN, kẻ đang ngái ngủ hay lơ mơ nhất cũng sẽ ra quyết định PHÙ HỢP với mục tiêu được đề ra…!

Comments are closed.