Trong tất cả những cuộc chơi thì việc đánh đu với chữ nghĩa là hoang đàng và nặng nhọc nhất

Trong tất cả những cuộc chơi thì việc đánh đu với chữ nghĩa là hoang đàng và nặng nhọc nhất

Trong tất cả những cuộc chơi thì việc đánh đu với chữ nghĩa là hoang đàng và nặng nhọc nhất. Ấy là việc giời hành chứ chả phải duyên phận gì đâu.
Với cơ chế xuất bản và kiểm duyệt hiện tại thì bốn nghìn năm nữa An-nam cũng chẳng bói đâu ra những văn sĩ trí tuệ – hào hoa – dâm đãng. Và văn đàn ngày một thêm khuyết tật.
Nên chăng chơi hẳn một canh E-book?

Comments are closed.